دانشگاه فردوسی مشهد، وبگاه شخصی حسام عمرانی فرد - سوابق تحصیلی
PDF چاپ ایمیل


 

دانشجوی دکتری Ph.D مکانیک بیوسیستم دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

دبیرستان نمونه دکتر حسابی ورامین

 

 

بهنگام کردن در جمعه ، ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ ، ۱۱:۲۷